22 Jun 1976 Salyut 5 start
    Salyut 4
Salyut 5
6 Jul 1976
12:09:44
Soyuz 21 start - Volynov, Zholobov
  Soyuz 21
Boris Volynov
Vitali Zholobov
Salyut 4
Salyut 5
7 Jul 1976
13:40:13
Soyuz 21 docking - Volynov, Zholobov
    Salyut 4
Soyuz 21 + Salyut 5
Boris Volynov
Vitali Zholobov
24 Aug 1976
15:12:00
Soyuz 21 undocking - Volynov, Zholobov
  Soyuz 21
Boris Volynov
Vitali Zholobov
Salyut 4
Salyut 5
24 Aug 1976
18:33:16
Soyuz 21 landing - Volynov, Zholobov
    Salyut 4
Salyut 5
15 Sep 1976
9:48:30
Soyuz 22 start - Bykovski, Aksyonov
  Soyuz 22
Valeri Bykovski
Vladimir Aksyonov
Salyut 4
Salyut 5
23 Sep 1976
7:40:47
Soyuz 22 landing - Bykovski, Aksyonov
    Salyut 4
Salyut 5
14 Oct 1976
17:40:00
Soyuz 23 start - Zudov, Rozhdestvenski
  Soyuz 23
Vyacheslav Zudov
Valeri Rozhdestvenski
Salyut 4
Salyut 5
16 Oct 1976
17:46:00
Soyuz 23 landing - Zudov, Rozhdestvenski
    Salyut 4
Salyut 5
2 Feb 1977 Salyut 4 deorbiting
    Salyut 5
 
7 Feb 1977
16:12:00
Soyuz 24 start - Gorbatko, Glazkov
  Soyuz 24
Viktor Gorbatko
Yuri Glazkov
Salyut 5
 
8 Feb 1977
19:30:00
Soyuz 24 docking - Gorbatko, Glazkov
    Soyuz 24 + Salyut 5
Viktor Gorbatko
Yuri Glazkov
 
25 Feb 1977
6:21:00
Soyuz 24 undocking - Gorbatko, Glazkov
  Soyuz 24
Viktor Gorbatko
Yuri Glazkov
Salyut 5
 
25 Feb 1977
9:38:00
Soyuz 24 landing - Gorbatko, Glazkov
    Salyut 5
 
8 Aug 1977 Salyut 5 deorbiting