24 Jun 1974 Salyut 3 start
    Salyut 3
 
3 Jul 1974
18:51:00
Soyuz 14 start - Popovich, Artyukhin
  Soyuz 14
Pavel Popovich
Yuri Artyukhin
Salyut 3
 
4 Jul 1974
20:35:00
Soyuz 14 docking - Popovich, Artyukhin
    Soyuz 14 + Salyut 3
Pavel Popovich
Yuri Artyukhin
 
19 Jul 1974
9:03:00
Soyuz 14 undocking - Popovich, Artyukhin
  Soyuz 14
Pavel Popovich
Yuri Artyukhin
Salyut 3
 
19 Jul 1974
12:21:00
Soyuz 14 landing - Popovich, Artyukhin
    Salyut 3
 
26 Aug 1974
19:58:00
Soyuz 15 start - Sarafanov, Demin
  Soyuz 15
Gennadi Sarafanov
Lev Demin
Salyut 3
 
28 Aug 1974
20:10:00
Soyuz 15 landing - Sarafanov, Demin
    Salyut 3
 
2 Dec 1974
9:40:00
Soyuz 16 start - Filipchenko, Rukavishnikov
  Soyuz 16
Anatoli Filipchenko
Nikolai Rukavishnikov
Salyut 3
 
8 Dec 1974
8:04:00
Soyuz 16 landing - Filipchenko, Rukavishnikov
    Salyut 3
 
26 Dec 1974 Salyut 4 start
    Salyut 3
Salyut 4
10 Jan 1975
21:43:29
Soyuz 17 start - Gubarev, Grechko
  Soyuz 17
Alexei Gubarev
Georgi Grechko
Salyut 3
Salyut 4
12 Jan 1975
1:25:00
Soyuz 17 docking - Gubarev, Grechko
    Salyut 3
Soyuz 17 + Salyut 4
Alexei Gubarev
Georgi Grechko
24 Jan 1975 Salyut 3 deorbiting
    Soyuz 17 + Salyut 4
Alexei Gubarev
Georgi Grechko