11 Oct 1971 Salyut 1 deorbiting
       
27 Sep 1973
12:18:00
Soyuz 12 start - Lasarev, Makarov
  Soyuz 12
Vasili Lasarev
Oleg Makarov
   
29 Sep 1973
11:34:00
Soyuz 12 landing - Lasarev, Makarov
       
18 Dec 1973
11:55:00
Soyuz 13 start - Klimuk, Lebedev
  Soyuz 13
Pyotr Klimuk
Valentin Lebedev
   
26 Dec 1973
8:50:00
Soyuz 13 landing - Klimuk, Lebedev
       
24 Jun 1974 Salyut 3 start
    Salyut 3