19 Apr 1971 Salyut 1 start
    Salyut 1
 
22 Apr 1971
23:54:00
Soyuz 10 start - Shatalov, Yeliseyev, Rukavishnikov
  Soyuz 10
Vladimir Shatalov
Alexei Yeliseyev
Nikolai Rukavishnikov
Salyut 1
 
24 Apr 1971
1:47:00
Soyuz 10 docking - Shatalov, Yeliseyev, Rukavishnikov
    Soyuz 10 + Salyut 1
Vladimir Shatalov
Alexei Yeliseyev
Nikolai Rukavishnikov
 
24 Apr 1971
7:17:00
Soyuz 10 undocking - Shatalov, Yeliseyev, Rukavishnikov
  Soyuz 10
Vladimir Shatalov
Alexei Yeliseyev
Nikolai Rukavishnikov
Salyut 1
 
24 Apr 1971
23:40:00
Soyuz 10 landing - Shatalov, Yeliseyev, Rukavishnikov
    Salyut 1
 
6 Jun 1971
4:55:00
Soyuz 11 start - Dobrovolski, Volkov, Patsayev
  Soyuz 11
Georgi Dobrovolski
Vladislav Volkov
Viktor Patsayev
Salyut 1
 
7 Jun 1971
7:45:00
Soyuz 11 docking - Dobrovolski, Volkov, Patsayev
    Soyuz 11 + Salyut 1
Georgi Dobrovolski
Vladislav Volkov
Viktor Patsayev
 
29 Jun 1971
18:25:15
Soyuz 11 undocking - Dobrovolski, Volkov, Patsayev
  Soyuz 11
Georgi Dobrovolski
Vladislav Volkov
Viktor Patsayev
Salyut 1
 
29 Jun 1971
23:17:00
Soyuz 11 landing - Dobrovolski, Volkov, Patsayev
    - the crew died of depressurization during reentry
    Salyut 1
 
11 Oct 1971 Salyut 1 deorbiting