12 Apr 1961
6:07:00
Vostok 1 start - Gagarin
  Vostok 1
Yuri Gagarin
   
12 Apr 1961
7:47:00
Vostok 1 landing - Gagarin
       
6 Aug 1961
6:00:00
Vostok 2 start - Titov
  Vostok 2
German Titov
   
7 Aug 1961
7:11:00
Vostok 2 landing - Titov
       
11 Aug 1962
8:30:00
Vostok 3 start - Nikolayev
  Vostok 3
Andrian Nikolayev
   
12 Aug 1962
8:02:33
Vostok 4 start - Popovich
  Vostok 3
Andrian Nikolayev
Vostok 4
Pavel Popovich
 
15 Aug 1962
6:39:00
Vostok 3 landing - Nikolayev
    Vostok 4
Pavel Popovich
 
15 Aug 1962
6:46:33
Vostok 4 landing - Popovich
       
14 Jun 1963
11:58:58
Vostok 5 start - Bykovski
  Vostok 5
Valeri Bykovski
   
16 Jun 1963
9:29:52
Vostok 6 start - Tereshkova
  Vostok 5
Valeri Bykovski
Vostok 6
Valentina Tereshkova
 
19 Jun 1963
8:10:40
Vostok 6 landing - Tereshkova
  Vostok 5
Valeri Bykovski
   
19 Jun 1963
10:55:39
Vostok 5 landing - Bykovski
       
12 Oct 1964
7:30:01
Voskhod start - Komarov, Feoktistov, Yegorov
  Voskhod
Vladimir Komarov
Konstantin Feoktistov
Boris Yegorov
   
13 Oct 1964
7:47:04
Voskhod landing - Komarov, Feoktistov, Yegorov
       
18 Mar 1965
7:00:00
Voskhod 2 start - Belyayev, Leonov
  Voskhod 2
Pavel Belyayev
Alexei Leonov
   
19 Mar 1965
9:02:17
Voskhod 2 landing - Belyayev, Leonov
       
23 Apr 1967
0:35:00
Soyuz 1 start - Komarov
  Soyuz 1
Vladimir Komarov
   
24 Apr 1967
3:23:00
Soyuz 1 landing - Komarov
    - Soyuz crashed killing the cosmonaut
       
25 Oct 1968
9:00:00
Soyuz 2 start
  Soyuz 2
   
26 Oct 1968
8:34:00
Soyuz 3 start - Beregevoi
  Soyuz 2
Soyuz 3
Georgi Beregevoi
 
28 Oct 1968
7:51:00
Soyuz 2 landing
    Soyuz 3
Georgi Beregevoi
 
30 Oct 1968
7:25:00
Soyuz 3 landing - Beregevoi
       
14 Jan 1969
7:32:00
Soyuz 4 start - Shatalov
  Soyuz 4
Vladimir Shatalov
   
15 Jan 1969
7:14:00
Soyuz 5 start - Volynov, Khrunov, Yeliseyev
  Soyuz 4
Vladimir Shatalov
Soyuz 5
Boris Volynov
Yevgeni Khrunov
Alexei Yeliseyev
 
16 Jan 1969
8:20:00
Soyuz 4 docking - Shatalov
    Soyuz 4 + Soyuz 5
Boris Volynov
Yevgeni Khrunov
Alexei Yeliseyev
Vladimir Shatalov
 
16 Jan 1969
12:55:00
Soyuz 4 undocking - Shatalov, Khrunov, Yeliseyev
  Soyuz 4
Vladimir Shatalov
Yevgeni Khrunov
Alexei Yeliseyev
Soyuz 5
Boris Volynov
 
17 Jan 1969
6:53:00
Soyuz 4 landing - Shatalov, Khrunov, Yeliseyev
    Soyuz 5
Boris Volynov
 
18 Jan 1969
8:08:00
Soyuz 5 landing - Volynov
       
11 Oct 1969
11:10:00
Soyuz 6 start - Shonin, Kubasov
  Soyuz 6
Georgi Shonin
Valeri Kubasov
   
12 Oct 1969
10:45:00
Soyuz 7 start - Filipchenko, Gorbatko, Volkov
  Soyuz 6
Georgi Shonin
Valeri Kubasov
Soyuz 7
Anatoli Filipchenko
Viktor Gorbatko
Vladislav Volkov
 
13 Oct 1969
10:20:00
Soyuz 8 start - Shatalov, Yeliseyev
  Soyuz 6
Georgi Shonin
Valeri Kubasov
Soyuz 7
Anatoli Filipchenko
Viktor Gorbatko
Vladislav Volkov
Soyuz 8
Vladimir Shatalov
Alexei Yeliseyev
16 Oct 1969
9:53:00
Soyuz 6 landing - Shonin, Kubasov
    Soyuz 7
Anatoli Filipchenko
Viktor Gorbatko
Vladislav Volkov
Soyuz 8
Vladimir Shatalov
Alexei Yeliseyev
17 Oct 1969
9:26:00
Soyuz 7 landing - Filipchenko, Gorbatko, Volkov
    Soyuz 8
Vladimir Shatalov
Alexei Yeliseyev
 
18 Oct 1969
9:10:00
Soyuz 8 landing - Shatalov, Yeliseyev
       
1 Jun 1970
19:00:00
Soyuz 9 start - Nikolayev, Sevastyanov
  Soyuz 9
Andrian Nikolayev
Vitali Sevastyanov
   
19 Jun 1970
11:59:00
Soyuz 9 landing - Nikolayev, Sevastyanov
       
19 Apr 1971 Salyut 1 start
    Salyut 1